Általános szerződési feltételek kontaktlencse szállítási szerződéshez

A Szállítási szerződésben nem szabályozott kérdésekben az alábbi, GrandVision Hungary Kft. által egyoldalúan meghatározott szerződési feltételek rendezik a felek közötti jogviszonyt:

1) Szállító a szállítási szerződés teljesítéséhez (különösen a kontaktlencsék Vásárló által megadott szállítási címre történő leszállításához) jogosult harmadik személyeket igénybe venni. A Szállító a szerződés teljesítése érdekében az általa igénybe vett személyekért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.

2) A megrendelt termék árát a „Látásvizsgálat és a termékadatok” elnevezésű melléklet tartalmazza. Szállító a szerződés tárgyát képező termékeket azok legelső átvételétől számított 12 hónapon keresztül változatlan áron biztosítja. Ezen időponttól kezdődően –30 nappal megelőzően küldött írásbeli tájékoztatással -Szállító jogosult a termék árát egyoldalúan megváltoztatni. Amennyiben az új ár Vásárló részére nem elfogadható, az árváltozásról szóló tájékoztatást követő 15 napon belül Vásárló jogosult a jelen szerződést írásbeli felmondással megszüntetni 15 napos felmondási idővel.

3) Szállító teljesítéséhez elengedhetetlen a megrendelő adatai közül a pontos és a küldemény postaládában hagyására / átadására alkalmas szállítási cím megadása. Vásárló köteles a pontos szállítási címét, e-mail címét, illetve mobiltelefonszámának változását haladéktalanul bejelenteni. A pontatlan e-mail címmel, illetve mobiltelefonszámmal összefüggésben álló következmények kizárólag Vásárlót terhelik.

4) Vásárlónak a termék csomagolásán látható hibákról, sérülésekről tájékoztatnia szükséges Szállítót annak felbontása előtt. A kiszállított kontaktlencse felbontását és használatát megelőzően szükséges arról Vásárlónak meggyőződnie, hogy az általa megrendelt termék került leszállításra (különösen a kontaktlencse típusa és dioptriája vonatkozásában).

5) Szállító a szerződéskötéstől számítva évente összesen két darabtartalék kontaktlencsét biztosít ingyenesen Vásárló részére. A Vásárló a tartalék kontaktlencse iránti igényét és átvételének módját, az első beszedési megbízással kifizetett termék leszállítása után tudja egyeztetni az ügyfélszolgálattal, a szerződés megkötésének évében és az azt követő évek során is, évente egy alkalommal.

6) Ha vásárló a terméket nem kapja meg, vagy a leszállított termékkel kapcsolatban szavatossági kifogása (akár dioptria-vagy termékváltás szükségessége) merülne fel, a bejelentett probléma a Szállító Ügyfélszolgálatával egyeztetett módon kerül rendezésre. Amennyiben a Szállító teljesítésével kapcsolatban 12 hónapon belül három alkalommal kifogás merülne fel (így különösen: terméknem került leszállításra, a leszállított termékkel kapcsolatban szavatossági igény merül fel), Szállító –a bejelentett kifogás rendezésének kötelezettségével -jogosult a szállítási szerződéstől minden további jogkövetkezmény nélkül elállni.

7) Amennyiben Szállító bármely okból nem képes a Vásárló részére leszállítani a megrendelt terméket (így pl. pontatlan szállítási cím, termék ára fedezethiány vagy más ok miatt nem érkezik meg a Szállítóhoz stb.) Szállító ügyfélszolgálata útján felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval.

8) Vásárló jelen szerződés megkötésével Törzsvásárlóvá válik, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait marketingcélra használja a Szállító. A Szállító tájékoztatja a Vásárlót,
hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelő adatkezelési szabályzattal rendelkezik, mely szabályzat bármelyik üzletében, illetve a szállító honlapján (https://visionexpress.hu/adatvedelmi-nyilatkozat) elérhető.

9) Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy jelen szállítási szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatait a Szállító a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, valamint Szállító jogosult ezen adatokat a teljesítéshez igénybe vett személyek részére –kizárólagosan a szerződés teljesítése érdekében, annak időtartamáig -harmadik személy részére átadni.

10) Amennyiben Vásárló jelen szerződés teljesítéséhez szükséges adataiban a szerződés hatálya alatt változás következne be, azt Vásárló a szállító részére a vision-home@vision-express.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel tudja bejelenteni. Szállító az adatváltozás tudomásul vételéről külön levélben visszaigazolást küld.

11) Vásárló az ügyfélszolgálattal egyeztetett módon tudja az előfizetői szerződését szüneteltetni. A szüneteltetés maximális időtartama naptári évenként 6 hónap lehet, és a szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónapig szünetelés bejelentésére nincs lehetőség.

12) A Szállító jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Vásárló súlyos szerződésszegése esetén, így különösen:
– amennyiben Szállító a beszedési megbízást egymást követő 2 hónapon keresztül nem tudja érvényesíteni,
– amennyiben Szállító Vásárló részére a kontaktlencséket Vásárlónak felróható okból az eredeti szállítást követő 60 napon belül sem tudja leszállítani, átadni,
– amennyiben Vásárlónak felróható okból (pl. 6 hónapot meghaladó szünetelés stb.) a Szállító nem tudja a szerződést teljesíteni.
Azon Vásárlóval, akinek szerződését Szállító bármilyen okból megszüntette (ideértve a 6. pontban meghatározott elállás esetét is), a szerződés megszűnését követő 1évig nem köteles Szállító új kontaktlencse szállítási szerződést kötni.

13) Szállító bármely kárért fennálló felelősségét kizárja mindazon az esetekben, amikor a Szállítási szerződés teljesítése neki fel nem róható okból nem lehetséges, így különösen, amennyiben:
– a szállítási címen a megadott időpontban a kontaktlencsék átadása nem biztosított,
– a szállítási címre leszállított, nem személyesen átadott kontaktlencsék az időjárásnak felróhatóan sérülnek (így különösen amennyiben a megadott postaláda nem kerül rövid időn belül kiürítésre és a nagy hőség/csapadék/stb. következtésben a biztonsági csomagolás nem nyújt megfelelő biztonságot a kontaktlencséknek),
– az azonnali beszedési megbízás teljesülésére határidőben nem kerül sor,
– a Vásárló adataiban bekövetkezett változást a szerződésben meghatározott módon nem jelenti be,
– a szerződés teljesítését vis maior akadályozza,
Szállító nem felelős továbbá azon károkért, amelyek a Vásárló felelősségi körébe tartozó éves látásvizsgálati kontroll elmaradása miatt következnek be.
Szállító anyagi felelőssége a jelen szerződés alapján Vásárló által megfizetett vételár összegében kerül korlátozásra. A kontaktlencsék ára kifejezetten jelen felelősségkorlátozásra is tekintettel került meghatározásra.

14) Amennyiben nem a Szállító végezte Vásárló látásvizsgálatát, Szállító nem vállal felelősséget az így hozott látásvizsgálati vényadatainak helyességéért, és az esetlegesen téves adatokalapján kiválasztott kontaktlencsemegfelelőségéért.

15) Szállító az egyes beszedési megbízások vonatkozásában előlegszámlát, majd végszámlát állít ki, ami a termékkel együtt kerül megküldésre. Amennyiben a vásárló egészségbiztosítási pénztár nevére szóló számlát kér, azt előre, az egészségbiztosító által megkövetelt azonosítók megadásával a szerződés megkötésekor tudja az üzletben jelezni (vagy később az ügyfélszolgálaton).

16) Nem terheli felelősség egyik felet sem a szerződésben vállalt kötelezettségeinek késedelmes vagy hibás teljesítéséért, annak elmaradásáért, amennyiben annak oka olyan előre nem látható elháríthatatlan külső ok, amely a szerződésszerű teljesítést akadályozta. Felek ilyen oknak tekintik különösen (vis maior): természeti csapások, háború, tűzvész, robbanás, árvíz, járványok stb.)

17) A szállítási szerződést érintő minden nyilatkozat (felmondás, értesítés) vagy egyéb kommunikáció írásban történik a felek megadott e-mail címére történő elektronikus levél megküldésével.

18) Szállító jogosult egyoldalúan meghatározni (így a későbbiekben bővíteni, illetve szűkíteni is) a kontaktlencse szállítási szerződés ajánlatába bevont termékek körét.

19) Szállító jogosult egyoldalúan módosítani az általános szerződési feltételeket, amely módosításokról a Vásárlót tájékoztatni köteles. Amennyiben Vásárló az általános szerződési feltételek módosítását nem fogadja el, úgy a módosítás részére történő megküldését követő 15 napon belül jogosult a szállítási szerződést 15 napos felmondási határidővel megszüntetni.

 

Budapest, 2021. február 1.

Szeretne időben értesülni legfrissebb ajánlatainkról és újdonságainkról?

A Vision Express hírleveléből
naprakész információkat kaphat
termékeinkről és exkluzív akcióinkról!

Kérem!