Vision Express üzletek törzsvásárlói program szabályzata

1.) Törzsvásárlói program

A Törzsvásárlói Program (Program) olyan csoportos vevőjutalmazási rendszer, amelyben a program résztvevői a jelen Szabályzat szerint Törzsvásárlói Kártyához juthatnak.

A kártyabirtokosok a Vision Express üzletekben saját részre történő vásárlásaik alkalmával a szabályzatban foglalt mértékű százalékos kedvezményt vehetik igénybe érvényes törzsvásárlói kártyájuk bemutatása esetén.

Miután a Program a kártyabirtokosok részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújt kedvezményeket, a Program szabályait a GrandVision Hungary Kft. (továbbiakban: Vision Express) külön értesítés nélkül bármikor, egyoldalúan megváltoztathatja. A Program határozatlan időre jön létre, azt a Vision Express azonnali hatállyal, bármikor befejezheti, amennyiben a Program helyébe új törzsvásárlói programot léptet. Ettől eltérő esetben 6 hónapos értesítés mellett fejezheti be a Programot. A kártyabirtokos a törzsvásárlói kártyája használatával a mindenkori (aktuális) törzsvásárlói szabályzatban foglaltakat elfogadja.

2.) Programban való közreműködés feltételei

A Programban minden nagykorú magyar és külföldi természetes személy részt vehet, amennyiben bármely üzletünkben 10.000Ft felett napszemüveget, kontaktlencsét vagy szemüveget vásárol és ezzel egy időben a Programhoz tartozó Törzsvásárlói Kártyát (továbbiakban: Kártya) igényel, illetve nyilatkozatával magára nézve kötelezően elfogadja a Törzsvásárlói Program Szabályzatát, továbbá jelentkezését a Vision Express elfogadja. 16 éven aluliak az igénylőlap kitöltésével és nevelőjük írásbeli hozzájárulásával lehetnek a program tagjai. Ehhez elegendő, ha a szülő/gondviselő aláírja az igénylőlapot az erre kijelölt helyen. Törzsvásárlói Kártyát a cég dolgozói nem igényelhetnek.

Vision Express saját döntése alapján jogosult elfogadni, vagy visszautasítani bármely érdeklődő Kártya igénylését, aki ezen elfogadás esetén válik a Program résztvevőjévé (továbbiakban: Résztvevő). Minden Résztvevő mindaddig jogosult a Programban részt venni (továbbiakban: Részvétel), amíg legalább háromévente egyszer – a Kártya felmutatása mellett – a Vision Express üzletekben tetszőleges értékben szemüveget, kontaktlencsét vagy napszemüveget vásárol. Ennek hiányában a Részvétel az utolsó vásárlást követő 1095. napon megszűnik. Vision Express jogosult továbbá bárki részvételét megszűntetni, kizárólagosan saját döntése alapján, amennyiben Résztvevő visszaél a Kártyával, vagy a Program bármely részével, annak szabályait megszegi, vagy a Vision Express jó hírét bármilyen módon sérti, magatartásával lejáratja, vagy Vision Expressnek kárt okoz. Részvétel megszűnése, vagy megszűntetése esetén a törzsvásárlói kártyához kapcsolódóan igénybe vehető kedvezmény igénybevételi lehetősége megszűnik.

A Programban a Részvétel abban az esetben lehetséges, ha a kártya igénylését megelőzően, minimum 10.000Ft értékben vásárolt az igénylő és ezen vásárlással egyidőben jelezte a Programban való részvételi szándékát. A Kártya Résztvevő adataival történő „megszemélyesítésének” költségét Vision Express viseli, a Kártya mindennemű pótlásával kapcsolatosan felmerülő költségekkel egyetemben.

A Programban való részvétellel kapcsolatban esetleg felmerülő adók, terhek és díjak kizárólag Résztvevőt terhelik.

Résztvevő elfogadja, hogy a Program Szabályzatának értelmezésére kizárólagosan Vision Express jogosult, ezért minden ilyen jellegű döntése végleges.

3.) A Kártya igénylése, pótlása

Minden természetes személy csak egy Kártyát igényelhet, amennyiben valamelyik Vision Express üzletben szemüveget, kontaktlencsét vagy napszemüveget vásárol, az igényléssel egy időben, minimum 10.000Ft értékben. Minden Kártya a Vision Express tulajdona.

A Kártya esetleges elvesztése, eltűnése vagy bármilyen okból történő megsemmisülése esetén, annak minden következménye Résztvevőt terheli. Résztvevő a Programmal közvetlenül, vagy közvetve összefüggő esetekben Vision Express-szel szemben mindenfajta kártérítési igényéről előzetesen és kifejezetten lemond.

4.) Érvényes Törzsvásárlói kártyával igénybe vehető kedvezmények

Résztvevő érvényes Törzsvásárlói kártyájának bemutatása mellett saját célra rendelt minden egyes szemüvegkeret és/vagy szemüveglencse, és/vagy kontaktlencse, és/vagy napszemüveg és/vagy iWear kontaktlencse ápolófolyadék és/vagy Comfort Drops 20ml kiszerelésű szemcsepp vásárlása esetén a termék engedmények nélküli fogyasztói árából 15% kedvezményt biztosítunk.

A fentiekben foglaltak alapján az érvényes törzsvásárlói kártyával rendelkező vásárlóinkat megillető kedvezmény felét biztosítjuk minden Önnel szaküzletünkbe együtt érkező családtagja, vagy ismerőse számára is. Az ily módon igénybe vehető kedvezmény mértéke 8%.

5.) Korlátozások az érvényes törzsvásárlói kártyával rendelkező vásárlóink számára biztosított kedvezmény igénybevételével kapcsolatosan

A) Az Ön törzsvásárlói tagságának, a vásárlásai alkalmával történő újabb 3 évre történő meghosszabbításához, és ahhoz, hogy a törzsvásárlók számára járó kedvezményt biztosíthassuk, kérjük, minden alkalommal hozza magával törzsvásárlói kártyáját. Ennek hiányában a fentieket nem áll módunkban biztosítani.

B) A törzsvásárlói kártyához kapcsolódó kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a kártyához igénybe vehető kedvezményes vásárláskor a törzsvásárlói kártya érvényes legyen, azaz azt a kártyabirtokos 3 éven belül használta szemüveg, kontaktlencse, napszemüveg, iWear kontaktlencse ápolófolyadék vagy Comfort Drops 20ml kiszerelésű szemcsepp vásárlásához.

C) Az érvényes törzsvásárlói kártyával igénybe vehető kedvezmény semmilyen más kedvezménnyel nem vonható össze, tehát az aktuálisan futó időszakos és állandó akciós kedvezményekkel sem. Kivéve, ha az adott időszakos vagy állandó akció szabályzatában másképpen nem rendelkezünk.

D) Az érvényes Törzsvásárlói kártyához kapcsolódó kedvezmény százalékos mértékének megállapításakor az esetlegesen a Vision Express Plusz Garancia Szolgáltatás keretei között történt negyedáras, vagy 50%-os kedvezménnyel pótolt komplett szemüveg megvásárlása nem vehető figyelembe.

E) Családtag, vagy ismerős számára igénybe venni kívánt törzsvásárlói kedvezmény igénybevételének feltétele a vásárláskor érvényes és rendelkezésre álló törzsvásárlói kártya és a kártyabirtokos együttes jelenléte a szaküzletben.

F) A Törzsvásárlói Kártya kedvezményét az első vásárláskor – Kártya igénylésének /kiadásának pillanatában tilos megadni. Ezt legkorábban a következő vásárlás alkalmával veheti igénybe a vásárló.

6.) Kártyabirtokosok adatainak kezelése, védelme

A kártyabirtokosok által megadott adatokat Vision Express kezeli az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott feltétel szerint, a jelen pontban meghatározott eltérésekkel, kiegészítésekkel. A kártyaigényléssel egyidejűleg a kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait Vision Express, illetve alvállalkozója a Kártyával végrehajtott tranzakciókra vonatkozóan feldolgozza, tárolja, a Program működése szempontjából feldolgozza.

A Vision Express által megvalósított adatkezelés célja a Törzsvásárlói Program működtetése, a kártyák használatához kapcsolódó kedvezmények mértékével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő reklamációs ügyek rendezése. Az adatkezelés további célja a kártyabirtokosok vásárlási szokásainak kiértékelése a vásárlói igények tökéletesebb kiszolgálása érdekében, a kártyabirtokosok hatékonyabb tájékoztatása a Vision Express által bevezetett új üzleti lehetőségekről, a kártyabirtokosok hűségének növelése a Vision Express iránt.

A kártyaigénylő lap kitöltésével és aláírásával a kártyabirtokos hozzájárul, hogy személyes adataira, illetve a kártyával végrehajtott tranzakcióira vonatkozóan a fent leírt adatkezelést a Vision Express végrehajtsa, illetve az adatok tárolásához és feldolgozásához alvállalkozót vegyen igénybe. A Törzsvásárlói Programban megadott adatok feldolgozását az Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt szervezetek végzik.

A kártyabirtokos jogosult az adatkezelési, adattovábbítási hozzájárulását írásos formában részlegesen vagy teljesen visszavonni. A visszavonó nyilatkozat egyúttal a Programban való részvétel megszüntetését jelenti a kártyabirtokos részéről.

Tilos a személyes adatok a Programban részt nem vevő harmadik személy részére történő továbbadása, értékesítése, használatra való átadása. Vision Express a kártyabirtokosok adatait kizárólag a Program működésének időtartama alatt tárolhatja. A kártyabirtokos adatait a kártyabirtokosnak a Programban való részvétele, illetve magának a programnak a megszűnése napjától számított legfeljebb 25 nap elteltével Vision Express-nek törölnie kell.

Társaságunk Adatkezelési Tájékoztatója minden üzletünkben, illetve Társaságunk honlapján (www.vision-express.hu) is elérhető.

7.) Felelősség

Vision Express nem felel a törzsvásárlói kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a Kártya ellopása, elvesztése, megsemmisülése, megsérülése következtében keletkezett károkért.

A kártyabirtokos a Programmal kapcsolatban felmerülő bármely panaszával, kérésével, kérdésével a Vision Express Vevőszolgálatához fordulhat:

  • ingyenesen hívható telefonszámon: 06-80-284-746
  • írásban: GrandVision Hungary Kft. Vision Express Vevőszolgálat – 1525 Budapest Pf.: 119.
  • e-mail-en: vevoszolgalat@vision-express.hu

A kártyabirtokos a programban való részvételét bármikor írásban megszüntetheti. A kártyabirtokos a Törzsvásárlói kártyát, a fenti megszüntetés Vision Express részére való elküldését követő 30 napon belül köteles a Vision Express részére visszaszolgáltatni. A kártya visszaadásáig igénybe nem vett kedvezmény igénybevételi lehetősége elveszik.

A program megszűnése napjáig igénybe nem vett kedvezmény véglegesen elvész.

8.) Egyéb rendelkezések

A Törzsvásárlói kártyához kapcsolódó kedvezmény mértékét, a kedvezmény igénybevételének feltételeit Vision Express előzetes értesítés nélkül, bármikor megváltoztathatja, amennyiben ezeket a feltételeket az üzletekben elhelyezett tájékoztató formájában kifüggeszti.

A vásárlás alkalmával kapott kedvezmény mértékéről, a vásárláskor kiadott pénztárgépes nyugta ad tájékoztatást. Az esetleges téves kedvezményes százalékok biztosításával kapcsolatos reklamációját a kártyabirtokosnak lehetőség szerint még a pénztártól való távozás előtt kell jeleznie.

A Vision Express üzletek Vevőszolgálata a vásárlások alkalmával adható kedvezmény mértékével, valamint a kártyák érvényességével kapcsolatosan kártyánkénti adatnyilvántartást vezet. Ha a törzsvásárlói kártyán tárolt adat, illetve az adatnyilvántartásban szereplő adat eltérést mutat, mindenkor központi rendszerben szereplő adatnyilvántartásban található adatok a mérvadóak.

Budapest, 2021. április 15.

Szeretne időben értesülni legfrissebb ajánlatainkról és újdonságainkról?

A Vision Express hírleveléből
naprakész információkat kaphat
termékeinkről és exkluzív akcióinkról!

Kérem!